دسته: تحلیل سهام درخواستی

تحلیل درخواستی نمادهای :ونفت-پکویر-قاسم-زگلدشت-کماسه-بالبر-بفجر-سشرق-۲۴ بهمن ۹۷

  ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل درخواستی نمادهای ونیرو-ثغرب-ثنور-سشرق-کیمیا-های وب-ولملت-سدور ۴ بهمن ۹۷

۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل درخواستی نمادهای :شسپا-کچاد-فاسمین-فولاد-شبندر. ۴ بهمن ۹۷

۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل درخواستی نمادهای :زاگرس.شاراک-شخارک-ارفع.شپنا. ۴ بهمن ۹۷

۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک