داستان ما

سالگرد سفر احمد

تاریخ
 • سال ۲۰۰۶

  شروع

  که یک قرارداد قانونی بین یک نویسنده نرم افزار یا ناشر نرم افزار و کاربر آن نرم افزار است.

 • سال ۲۰۰۸

  عقد قرارداد

  که یک قرارداد قانونی بین یک نویسنده نرم افزار یا ناشر نرم افزار و کاربر آن نرم افزار است.

 • سال ۲۰۱۰

  شروع تفاهم

  که یک قرارداد قانونی بین یک نویسنده نرم افزار یا ناشر نرم افزار و کاربر آن نرم افزار است.

 • سال ۲۰۱۳

  تحویل پروژه

  که یک قرارداد قانونی بین یک نویسنده نرم افزار یا ناشر نرم افزار و کاربر آن نرم افزار است.

 • سال ۲۰۱۸

  پایان قرارداد

  که یک قرارداد قانونی بین یک نویسنده نرم افزار یا ناشر نرم افزار و کاربر آن نرم افزار است.

تخمین زدن

ساختن ایده

نقشه های کار

تحویل دادن

image