جاده موفقیت و جاده به شکست تقریبا دقیقا همان است."

-- سعید محمدی