دسته: تحلیل سهام درخواستی

تحلیل درخواستی نمادهای : شاراک-شسپا-ولشرق-خبهمن-سمگا

🗓 ۷ دی ۹۷ ‼️توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل درخواستی نمادهای : غشهداب-آسیا-ریشمک-وسینا-کیمیا

🗓 ۷ دی ۹۷ ‼️توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک    

تحلیل درخواستی نمادهای : زمگسا-زگلدشت-زقیام-زشگزا

🗓 ۷ دی ۹۷ ‼️توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک    

تحلیل نمادهای : حفارس،خبهمن،اپرداز،های وب،دی – ۷ دی ۱۳۹۷

تحلیل نمادهای : حفارس،خبهمن،اپرداز،های وب،دی   🗓 ۷ دی ۹۷   ‼️توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است     🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک…